Abend

O Gegenwart, wie bist du schnell

Vergangenheit, wie bist du klein

O Zukunft, wie wirst du unendlich sein.

Unendlich wie ein Himmelsbogen

Die Sterne in die ewigen Räume steigen.

So fühl ich Stunden, Tage, Monde

Hergezogen und durch mein tiefstes Schweigen

Das trübe Sein um mich ein unvergänglich Meer

von schwarzen Wogen

und ach kein grünes Ufer will sich zeigen.

 

16.12.1967

 

Dahinter:

 

Les aurores que nous avons à voir

Sont comptées.

Et la nuit du tombeau est éternelle.

 

***

Am Paradies

Muerges fréih géint fönnef Auer

Bei enger Baach, wou richteg Fösch

Setzen léng ech op der Lauer

Am Dall, so zwöschent Bierg a Bösch.

 

T'Bém dröpsen nach, fun nassem Rén

Et rabbelt an dem Lâw.

Den Odem Gottes, an de Bém

Soss ass et stöll wéi an n'em Graw.

 

Ké Mönsch nach weit, nach nô

Souweit mein A, kén Haus;

Ech sëtzen lëng esou dô

Ké Wöld wôt sech eraus.

 

Wéi Adam an dem Paradeis

Wât konnt den Herrgott schéinres bidden

Eng Welt voll Arbecht, Méih a Fleiss

E Steck fum hell'gen Fridden.

 

Lieler, Dezember 1945

Am Wanter

De Wanter ass durch t'Land gefuer

All Bach a Pull ass zougefruer

Fum Schnei ass t'Landschaft blendend wäiss

Keng Plaz ass drop, wou hängt kén Äiss.

 

Den Niwel, den de Wand geblôs

Huet weiss gemacht all Wé a Stross.

Géhst du spazeiren a Gedanken.

Geht t'Kélt dir duerech Muerg a Schanken.

 

Wann t'Fangren freiren an de Mullen,

Denkst ongewollt du un ons Vullen.

Du sötz jo gär u vollem Dösch.

An t'Scheier géih a mach e Wösch.

 

Vun Huerwer, Wées, Gäscht a Frucht

Am Réch vum Bösch dann hänk an t'Lucht.

Eng Speckschwacht och dei net vergiessen.

Well Més a Kléwer gär do friessen.

 

Wells t'Märlen du besonnesch fréen.

Dei Äppelschielen du och stréen.

An t'Häck oder e Breimerdâr.

Am Summer vleicht hiert Nascht do war.

 

De Pilo dé vun Kélt do ziddert.

Hie wier mat Hanfkär gär gefiddert.

De Gielemännchen ass net glott

Hé frösst och schon den Huewerschrott.

 

De Kueb an t'Kreh siw net veruecht

An denk un sie wann dir geschluecht.

A kuck wei sie sech da verneipen,

Wann sie geschmâacht de Mô an t'Treipen.

 

De Krometsvull oder ons Spreiw

Eng Eberesch oder eng Schleiw

Och gären émol geiwen schleckken.

Vergiess se net am Hierscht ze plecken.

 

A Käschten, Grompren, Hé a Streih

Hänk enner Dâg fir Hirsch a Réh.

Am Fréjohr wann dann t'Sonn rem blenkt

Lidd, Kräesch a Gesank als Dank erklenkt.

An der Friemd

Wann den Dâg erwecht

An t'Muergesrout iwer Bierger schengt

Da gét méi Bleck nô Hém.

 

Wann eng Klack rifft zur Kirech

E Schoulkand op der Stross mir begéint

Dann ass mein Géscht dohém.

 

Wann am Büro t'Arbecht net schmacht

An t'ganz Welt verlôsse mir schengt

Dann denken ech un Hém.

 

Wann t'Mammen hir Kanner an t'Schoul begléden

Wann um Kirfescht déi Lieweg an Doudeg sech schéden

Da sin meng Gedanken dohém.

 

Wann t'Komerôden zesummen beim Wîrt

An ech eleng am Gebied

Ech denken un Hém, un Hém.

 

An der Friemd, séiw Dâg oder Nuecht

Bei Fréd oder Trauer

Schléit t'Härz nëmmen "Hém, Hém,"

 

Léiw Himmelsmamm wölls du é Wonsch mir erföllen

Woufir ech besonnesch dankbar dir wir,

Loss mech zereckgôen, a meng Hémecht, mein Hém.

 

(an démselwechte Bréif - hannendrun)

O Mamm, léif Mamm! (Gebied a Lidd)

O Mamm, léiw Mamm douewen

Ech hun dech énzeg gier

Mein Hérz wär dir gebueden

Wann ech dohém elo wir.

 

T'Friemd kann mech net beglecken

Net Geld net Glanz net Gold

Kén Onhél sollst du schecken

Verzeih mir dach meng Schold.

 

Duerfir loss mech dir danken

Am Lidd an am Gebied

Am Léd loss mech net wanken

Der Schlang de Kapp zertriéd.

 

Du kénns jo all deng Kanner

Déi Kleng an och déi Grouss

Schlô ëm de Friddensbanner

O, huel ons op de Schouss.

 

Dann dét ké Léd ons bannen

A siew et nach esou uerg

Lôss t'Hémecht ons rëm fannen

O Mamm vu Letzebuerg.

 

(an demselwegte Bréif hannendrun)

Zwéin verlôssen Zöllner

Mir sin zwéin verlôssen Zöllner

Déi de Krich vun Hém verjôt

Well et gouf mat Dout an Deiwel

Fun de Preisen eis gedroht.

 

Elo sti mir dann hei am Osten

T'Frâ a Kanner an der Nout

Weit vun ons dohém am Westen

Dach suergen muss de Papp fir t'Brout.

 

Wann t'Stonnen ons och munchmol sauer

An Woch an Dâg net wëllt vergôn

Da sti gedreckt mir op der Lauer

An denken, woumadden t'Zeit verschlôn?

 

Wât denken sie dohém ons Léiw?

Frâ, Brudder, Schwester, Kanner

Schreiwen sie dir haut e Bréiw?

Awer t'Post brengt ëmmer manner.

 

O géif dir dohém môl spîren

Wann an der Welt é stét eleng

Mat Leif a Séil géif dir iech wîren

Dach Liewesnout ass oft ze streng.

 

Dach émol wärt dach t'Sonn ons blénken

An all dat Léd wärt riwergôn

An émol muss dach t'Gléck ons wenken

Dat mir an t'Hémecht kenne gôn.

 

Albert

Liebe Kinder!

Blankenberg, Datum des Poststempels

 

 

Ich lag im Bett und wollte dichten

Der Tag fing an zu lichten

Es war so um die Sommerzeit

Alles schlief noch weit und breit.

 

Ich wollte nur Gedanken tauschen

Von fern ich hörte Meeresrauschen

Doch will bemerken ich am Rande

Ich wohne an dem Meeresstrande.

 

Von ferne hör ich Urgewalten am Werk

Ich wohne nicht in Middelkerk

Nein in Blankenberg am Meere

Wo ich Hab' und Gut verzehre.

 

Es ist ja einerlei wo ich bin

Und schreibe was mir kommt in den Sinn.

Denket nicht dass ich Euch misse

Ich schick euch nun vom Meer aus Küsse.

 

Blankenberg ist eine schöne Stadt

Die einen grossen Dalles hat.

Auch wenn Musik auf Wellen schwinget

Keine Lerche oder Amsel singet.

 

Das schönste in der ganzen Runde

Ist der Promenadengang der Hunde

Dreck und Speck machen hier Parade

Das nennen sie dann Esplanade.

 

Zu kaufen gibt’s in allen Ehren

Man könnt ein ganzes Volk bescheren.

Die Preise sind sehr ungeheuer

Für die Jahreszeit bestimmt zu teuer.

 

Ein Pfund Kirschen Hundert Franken

Ein Pfund Rhabarber sieben

Das ist unstreitbar übertrieben

 

Suchst du ein Plätzchen in der Sonne

Dann steigen dir die Haar vor Wonne

Ins unendliche, nach oben aus

Du bleibst dann ungewollt zu Haus.

 

Das Essen im Hotel ist mächtig und prächtig

Doch das alles nur nebensächlich

Es gibt alles was wünscht nur der Magen

Darüber ist gewiss nicht zu klagen.

 

Abends

Als Entrée Sole

Kalbsschnitzel mat Champignon

Fritten

Dessert

 

Morgens Wasserbrötchen Milch und Butter.

Beim Kéihhidden - 18.10.1946

Bei de Kéih, wuehl op der Wéd

Du gett de Buew zum Held

Et gett gespillt et ass do Fréd

Ze lâche get, fir wéineg Geld.

 

Esou sét de Buew an t'Médche lâcht

Wa mir mol hun keng Schull

Da gett emol e Spill gemacht

Beim Wiesendésch, beim Wasserpull

 

E Kannerwonsch, eng goldeg Sonn

Allen zwéin sin wonnerschéin

Eng Welt voll Léd, stirwt och eng Nonn

Beim Kand geseis du guer keng Tréin.

 

T'ass fréih den Dâg, et get gesôt

Hier Plangen déi si färdeg

Durch t'Strôss gejaut et get gesôt

Am Spillen sin se ärdeg.

 

Net an der Staat, wuel dach um Land

Do hun ech dât erliewt

Wou grousseg Leid an och all Kand

Eiweg no der Fréihét striewt.

 

Et wor um Freideg, t'Schoul war aus

An t'Zopp déi wor grad gés

Du rifft den Nekel aus dem Haus

So, Virg, wuer firs du mat der Gés?

 

Wéi op Kommando t'Kéih sin lass

An treppweis sie do fueren

Am âle Rack, de Paltong zrass

Op Wiesendäeg, an Iwelsbueren.

 

E Fliegertank, wou raus de Buedem

Dé gouf geholl als Nâchen

De Jempi zitt e Fueden

Hie spillt mat sengem Drâchen.

 

Eng gellecht wor et ze gesin

Wéi do den Nâche schwömmt

An t'Médercher rondöm do stin

De Pierli an den Nâche klömmt.

 

Mam Bengel hien sech Ulâf get

Ouni sech ze bedenken

An t'Virg, de Jempi aus der Schmed

Vum Ufer aus him wenken.

 

T'Médercher och, déi ronderöm sie

Sie hâten vill Pläséier

T'Gabrielle an och t'Virginie

Sie wölle matt eng Kéier.

 

Kavaléier, wéi de Pierli dann

Hien koum un t'Ufer rëm

T'Médercher déi klammen ran

T'Virgi fängt ze rudderen un.

 

 

Gelâcht gouf do et wour e Spâss

Wéi wann én si géif kribbelen

Lâcht net ze vill, soss gidd der nâss

Dir dirft elo net wibbelen.

 

Kaum gesôt, de Nâche gleich

Et géif én durchenén

Senkt do seng Spetzt duer an den Deich

All Médchen weist seng Bén.

 

Berdauf, mam Kapp, bis op de Grond

Ech kann net alles nennen

Bedreckst de Kapp, beschmiert de Mond

Wât uewe wor, koum ennen.

 

T'Buewe schnell mat enger Stâng

Sie réchen och hier Hand

Sie zéien, zéien, t'wuer eng Bâng

Sie koumen net un t'Land.

 

 

Bedreckst hirt Hoer an nâss de Lëpp

Sie stellen sech an t'Sonn

T'Räck beschmiert a kâl hier Gräpp

Zum Gleck sie hâten net eng Wonn.

 

Owes hém, sie wôre bléch

Kâl an nâss a wéi

Grommele gouf et, t'gouf och Stréch

Aspirin an Lannen Téi.

 

Op t'Wâsser géi, wann t'Eis ass hârt

Soss kanns du och erfueren

Wéi nass ons t'Wasser mecht de Bârt

Um Wiesendésch, an Iwelsbueren.

Lieler - 18.10.1946

(Hei hannendrun eng Originalofschröfft vun dem Autor mat enger dédicasse un t’Virginie)

Beim Weiher

Beim Weiher setzen ech gudd lofteg

A lauschteren wât t'Wasser sét.

Am Emkrés, Schied an dofteg

Munch Bâm a Strauch do stét.

 

Ech kucken déif an t'Wâsser

Gesinn do mein Gesicht,

Um Strauch do setzt e Vugel

Sein Nascht op enger Fiecht.

 

Ech lussen dran, mei wärreg

Et ass nach fonkelnei,

Drei Är sin dran, a gär ech

Ech moschtre sei Gezei.

 

Et ass keng Bluem gesprinselt

Ech kenne mech do aus

De Vugel ass gepirpelt

Fun Dreck gebaut sein Haus.

 

Hé fléit vun Ast zu Ast eriwer

A schnappt no enger Meck

Fléit bei sei Nascht an driwer

A rift " Kereck, Kereck."

 

All Fieder an all Härchen

Mat Fârwen auserkuer

E Vugel wie am Märchen

Den Nuem ech net erfuer.

 

Ganz lues gung ech fun dannen

Ech wollt sei Gleck net stéieren

Esou e Vugel kennt é bannen

E kéint én nach verféiren.

 

Albert Regenwetter

Das Alter der Hühner im Jägerlatein

Ist gelb das Bein des Huhnes gleich der Zitrone

So stammt's aus diesem Jahre zweifelsohne

Doch rechne zwei davon auf einen Kopf

Sie werden dir gar sehr gering im Topf.

 

Das Huhn mit Beinen gelb wie Apfelsine

Vor allem dir zum saft’gen Braten diene

Bei hellen grauen Beinen lass dir raten

Ein halbes Stündchen länger es zu braten.

 

Ist dunkel schon des Hühnerbeines grau

So kocht’s vor'm Braten erst die kluge Frau

Blaugrüne Beine, Schnabel beinahe weiss

Rings um die Augen ein hellroter Kreis

Lass ab umsonst sind Speck und Butter

Solche Hühner schenk der Schwiegermutter!

Das Hemd

Was ist wohl das nützlichste Ding der Welt?

Das Hemd

Was wird angezogen und kost heut viel Geld?

Das Hemd.

Was wird angezogen von Mann, Weib und Kind

Was schützt uns vor Kälte, was schützt uns vor Wind?

Das Hemd, das Hemd, das Hemd!

 

Wo ist so oft Hitze, wo ist es oft schwül?

Im Hemd!

Wo wehen so manchmal die Lüfte so kühl?

Im Hemd!

Wo hat es dagegen bei dunkler Nacht

Ein fürchterliches Gewitter gekracht?

Im Hemd, im Hemd, im Hemd!

 

Wie sehen die Herren die Damen so gern?

Im Hemd!

Wie zeigen die Damen sich selten dem Herrn?

Im Hemd!

Wie hat es dagegen ein Ehemann so schön

Der kann, wenn er will seine Frau sich besehn.

Im Hemd, im Hemd, im Hemd!

 

Was ist oft sauber, was ist oft beschmutzt?

Das Hemd!

Was wird oft als Anstreicherkittel benutzt?

Das Hemd!

Wo geht man drin schlafen, wo steht man drin auf?

Wo nimmt manche Träne so still ihren Lauf?

Im Hemd, im Hemd, im Hemd!

 

Was ist bei den Damen mit Spitzen besetzt?

Das Hemd.

Was ist bei den Männern zerflickt und zerfetzt?

Das Hemd!

Was ist of aus Seide, was ist oft aus Lein?

Was reicht nur bei manchem vom Bauch bis zum Bein?

Das Hemd, das Hemd, das Hemd!

 

Das Wasser

Das Wasser ist ein Element

Das lange nicht ein jeder kennt

Die Leute sagen oft zu Hauf

Das Wasser läuft doch nicht bergauf.

 

Und doch, setzt man sich an eine Stelle

Wo entspringt die kleinste Quelle

Aus der Tiefe steigt es hier nach oben

Es will nur seinen Schöpfer loben.

 

Denn von ihm ward es gezeugt

Nach seinem Willen es sich beugt

Es läuft bergab, es läuft bergauf

Die Erd umkreisen ist sein Lauf.

 

Trägt auf dem Rücken wie ein Wunder

Das schwerste Schiff, den kleinsten Plunder

Auch ist sein Dasein pausenlos

Nimmer ruhend, schonungslos.

 

Läuft es seinen Weg

Unbekümmert unter Brück und Steg.

Gott schenkt es uns zum Dasein und zur Labe.

Es ist die schönste Gottesgabe.

De Joss geht föschen!

Kaum wuer et hell du steht de Joss

Mat der Rut schons bei der Bâch

An denkt d'ass secher net emsoss

Ewell et get e scheinen Dâg.

 

Schnell schnell e Wirmchen un de Krop

An t'Schnuer op dé richteg Längt

E liechten Auswurf an dann hopp

Eran dermatt an t'Strängt.

 

 

 

Scho spirt de Joss e klenge Schlach

A senger rechter Hand

Eng Frellchen zitt hien iwer Dâg

An erop dermat op t'Land.

 

Elo geht hien bei de beschte Plâtz

Wo dé zwépönneg setzt

De Wirmchen eran, kaum wuer se nass

Könnt sie och schon do ugebletzt.

 

Sie beist ewé e rosenem Hond

De Joss de rappt fest an

Hie verléert du de fest Grond

An trellt an t'Bach eran.

 

Geflucht huet hien ewé e roude Judd

Nass ewé e gezapptent Hong

De kâle Bâd dé stéht him gudd

Denkt t'Frell du domme Jong.

 

 

Zum Diwel wuer de schénen Dâg

Zum Deiwel Krop a Frell

Nâss huet de Joss sech hém gemâcht

Verwönscht all Frell an t'Hell.

 

De Kirmeshues

Knaps ass dé deischter Nuecht verbei

Ech schon um Poste stin.

Well wann de Waldi ass derbei

Schnell op de Bén se sinn.

 

Kaum hat ech mir eng ugemâcht

Geht et schon do enne lass

Den Tell, de Belli, wé dat krâcht

Mam Waldi sengem Bass.

 

 

Tyau, Tyau, tyau, tyau, heihin, dohin

Hank op, Hank of, eng Fréd.

D'Wärd wuel dén âle groe sinn

De mecht den Honn nach Léd.

 

Mé haut sin sie nô hannen drun

Elo könnt hien em t'Heck geflötzt

Den Tommi dén ech bei mir hun

Huet d'Oure scho gespötzt.

 

Hien d'Schneiss erop ewé de Wand

D'Flent hun ech schnell um Back

En helle Krâch, e wéneg Damp

Gleich leit hi schon am Sack.

 

De Pofank peift et an de Besch

De Lampert dén ass dôt

Op Kirmesdâg steht hien um Desch

Beim Kirmeskuch a Brôt.

 

De Parapluia

Wéi t'lescht war dat grousst Donnerwieder

Hun am Park ech é Médchen begéint

Beim Bâm stung hat önner de Blieder

Fir net nass ze gin, huet et geschengt.

 

Ech sot him pardon Mademoiselle

Wöllt dir vleicht mei Parapluia

Nix comprend répondit-elle

Je suis une Espagnola.

 

Espagnola, Parapluia

Huelt dir mech vleicht an de Bras

O ma belle Espagnola

 

Gellt et ass dach emol schénos

Bekuckt iech déi bella flora

Komm mir gin spazeros.

Hei enerdem Parapluia

 

An dem grousse Rénos

Kruet ech en deckech Bésos

Vun der Espagnola.

 

O mon nâss parapluia

Et wor fir mech ze drecken op d'A

O ma belle Espagnola

 

Ech hun dech esou gäros

Ewéi en deckt Steck Nougat.

Ewéi eng Botterschmieros

Denk un de Parapluia

 

An hâlt e gudd an Ehreros

T'Ass en Souveniros

Vun der Espagnola

 

O ma belle Espagnola

Ech hat dech emol géros

All mei Geld ass nun Ätta

Ech sin ugeschmiros.

 

An hâlt iech gudd an Uechtos

Well oft an deischter Nueschtos

Kent eng Espagnola.

 

Der Jäger

Das Schiessen allein macht den Jäger nicht aus

Wer weiter nichts kann, der bleibe Zuhaus.

Doch wer sich ergötzet an Wild und an Wald

Auch wenn es nicht blitzet und wenn es nicht knallt.

Und wer auch hinausgeht zur jagdlosen Zeit

Wenn Heide und Holz sind vereist und verschneit.

Wenn mager die Äsung und bitter die Not

Und hinter dem Wild hinterher schleicht der Tod.

Und wer ihm dann wehrt, ist Waidmann allein

Der Heger, der Pfleger kann Jäger nur sein.

Wer blos ums Schiessen hinausging zur Jagd.

Zum Waidmann hat er es wohl niemals gebracht.

 

Der toten Mutter (seine Gemahlin) zum Gedenken - 1967

Du treues Mutterherz hast aufgehört zu schlagen

Zu unserm grössten Schmerz hat man dich fort getragen.

Gesenket in die Gruft, wir sehen dich nicht mehr.

O weh, welch grosse Kluft, und keine Wiederkehr.

Du warst an jedem Morgen auf unser Wohl bedacht

Ja viele schwere Sorgen hast du hier durchgemacht

Doch stand dein Glaube fest und fest war dein Vertrauen.

Auf Gott allein sprachst du, will ich mein Hoffen bauen.

Hab Dank für deine Liebe, für alle Müh und Kummer.

Das Grab gewähr dir Ruhe und himmlisch süssen Schlummer.

 

1. Juli 1967

 

E Fonke Liecht 1.4.1946 - 06.00 Auer

Vun der Hémecht

Guf ech emol verschlôn

An t'Eisleck must ech schaffe goen

Am ganzen Dûrf mân ech do t'Rond

Bis dass ech emol e Kaschthaus hu fonnt.

T'Leit am Eisleck déi si stuer

Déi méscht déi weisen mir gleich t'Dir

En Haus hat fir mech dach Erbarmen

Déi huelen gieren era mech Armen

De Papp, an t'Mamm, an och hier Kanner

Hun sech gefrét, an ech net manner.

Mat allem méiglechen probéieren

Ech owes mat dem Kand och léieren.

Wann én um Niewewé wellt plecken Blummen

Dann darf én sech der Méih net schummen

Dat ömmer sou am Liewe war

Déi schéinste Blum pleckt én um Dâr.

T'Dég vergin, an t'Méint déi fléien

Bâl schengt och t'Sonn, da Wolleken zéihen.

Och iwerkoum mech oft t'Verlangeren

Ech stung a Suergen an a Bangen

Eleng ech wosst meng Frau a Kand

Am klenge Letzeburger Land.

Hun ech dann ugefang ze klôn

Konnt jo ké Mönsch mech do verstôn.

Wé stöll sein Léd am Hierz kann droen

Den huet bestömmt eng grousseg Gnôd

Gléft dir et net, gitt t'Blume froen,

Déi schéinst déi wuessen hannerem Drôt.

 

E Gebied zu der Mamm.

(Vertount a bearbecht gin fum Professor Hülsemann an kurz derno gesongen gin an der Kathedral zu Letzeburg).

 

O Mamm du leiw do uewen

Du stés esou fest op dengem Troun

All Kannt heinidden dét dech luewen

Verscheinre och deng Himmelkroun.

 

Du kenns ons Hémecht, kenns ons Kanner

Die Dag fir Dag hei zou dir bieden

No honnert Joer nach net manner

Mat Leiwt am Härz zu dir hintrieden.

 

Wa Léd a Suerg ons wöllt erdrecken

O Mamm da schenks du eiweg Gnôd

All dénen die am Glâw nach zecken

Am bieden sech bei dir uklôt.

 

Du wars dem Grouspapp an der Jugend

Schon démols e gewaltgen Trouscht

Siew du de Kanner an der Tugend

Och haut nach Leiwt, Krâft a Glouscht.

 

E Gedanken

Wann ech bei menger Fönster stinn

A kucken esou an t'Land,

Da weit fort meng Gedanke sinn

Bei dir dann Mamm a Kand.

 

Friem ass hei t'Sprôch an t'Gégend

Et ass én ewei verlôss

O keint ech hém elo fléihend

Fönnt ech scho Wé a Stross.

 

Wou t'Owesonn hier Strahlen

Déi läscht scheckt op ons nidder

Dât hun ech gudd verhâlen,

Do sengt én âner Lidder.

 

O wier e Vull ech dann, en Huer

Net kucken no der Nuecht kéim ech

No hém um Fleck gefuer

Ganz onnerwart bei dech.

 

Ganz onerföllt bleiwen meng Wönsch

Ongehéiert och meng Lidder.

Härgott, stéih bei mir Mönsch

Ech léen an t'Bett mech nidder.

 

Ech drémen dann wât ech als Kand

Gestirmt sin durch all Bösch.

Wann t'Mueressonn schengt dann um Land

Dann ass de Mutt nach frösch.

 

Da lâacht mein Härz, wie t'Blumm am Summer

Da sinn ech frösch gemutt.

Wann iwerstirmt mech dann de Kummer.

Da rifft de Gäescht, t'gét alles gudd.

 

Polen am Summer 1944.

 

Léiwen schwarzen Domino.

E léiwt Médchen fun achtzeng Joer

hat sech op Fuessonndeg emol verklét.

Hat hât duerch sein scheint schwarzt Hoer,

Och gleich é fonnt dén hat beglét.

 

An du gungen sie Arem an Arem

An de Kasino, well do ass Fréd.

Hien dreckt hat un sein Herz ganz wârem

An hémlech him an t'Ouer hien sét.

 

Gew mir eng Bés, ech sin dir trei

Beim Klank fun der Zigeinergei

 

Ref.:

Léiwe klenge schwarzen Domino,

woufir stelltst du mir esou eng Frô

Ech hun dech dach esou gir

ech géiw dech net méi hier

 

Fir alles wat é mir ging bidden.

Loss mer nach eng Fläsch Champagner drenken

Bei dem Klang fun der Zigeinergei

Well bei déne wârmen Téin,

do drenkt et sech esou schéin

dat én vergösst un t'Welt ze denken.

 

2.

 

Wéi nun t'Fuesend wuer passéiert

Wor beim Domino all Fréd dohin

All sein Glëck wôr nu zerstéiert

Hat konnt nie méi glecklech gin.

 

Vir dât Léd nun ze verdreiwen,

gong hat fort, wuel an én ânert land

Wém soll hat sei Léd do kloen

Hat denkt 'rem zreck un t'Hémechtsland

 

Wor hat och fort, sei Géscht bleiwt hei

Bei dem Klang vun der Zigeinergei.

 

Refr. Léiwe klenge schwarzen Domino

Virwât stells du mir esou en Frô?

Ech hât dech dach esou gier

Ech géif dech net méi hier

Fir alles wât é mir géif bidden.

Éoss mer nach eng Flesch Champagner drenken

Bei dem Klang fun der Zigeinergei

Well bei déne wârmen Téin

Do drenkt et sech esou schéin.

Dat e vergösst un t'Welt ze denken.

 

E Rätsel - II

Här Storch, ech well e Rätsel dir môl gin

Du bass gescheiter wéi zeng Fies!

Wou ass eis Welt am schéinsten?

Du hues jo allerhand gesin.

 

De Storch é Bén dann hiewt an t'Luecht

A klappert mat dem Schniewel

Dô wou de Kanner t'Brout gebâk get,

Vum Wés, fum Kâr, der Hémechtsfrucht!

 

Weit fort hie fléit dann iwer t'Heiser

Sei Klapperen ass net méi ze héieren

En ânert Jôhr am selwegen Nascht

Spilt Frâ a Kand mat kënneche Reiser.

 

O könnt ech môl e Storch begléden

Hun ech du bei mir geduecht.

Ech gief mein Nascht net féhlen

Gief Haus an Hâf och ennerschéden.

 

Albert Regenwetter

 

E Stûrm

Et dauscht et kraacht wât ass da lass

Et hault a bléist de Wand

Um E'rebâm de Fuendel zrass

Am Strossegruew kreischt op a Kand.

 

En Heft a Bicher leien am Dreck

Hat koum grâd aus der Schoul

Séin Mantel floug jo duer an t'Heck.

Am Gaardenzonk seng Moul.

 

Hat stét do op a léft du riecht

Et kreischt a rifft fu Wéih

Fum Nopeschhaus fällt t'Speicherliecht

A Schirbelen erof op t'Stréih.

 

Bedreckst zerschannt kuem hat du Hém

Dach kaum war op t'Hausdîr

Du jét de Wand mat Sprötze Léhm

Um Kichendösch, um Iessgeschirr.

 

Wéi t'Iesgeschirr louch du um Buedem

Bléist hien an t'Feier nach an t'Glouscht

An du un t'Kichelomp déi do um Fuedem

Gehangen, am Stöps a Rouscht.

 

Feier, Feier, alles eraus

Dach gleich wor et geläscht

De Wand de jét zum Schachteg aus

An huet do t'Fischt vum Haus erwöscht.

 

Sie fleit an t'Lucht an drop e Krâch

Als sting der Deiwel an dem Bond

T'Leit fonnten sie den âneren Dâg

Zerass, zerschannt an engem Grond.

 

An t'Wolleken déi dreiwen

Sie fléie wéi Gespenster

De Rén an t'Dröpse schreiwen

Hiere Lieweslâf an t'Fönster

 

Am Bösch, am Dall munch Bâm och brecht

Fum Lâscht, fum Rén fum Wand

Dach alles wât de Schöpfer mecht

E Rätsel bleiwt fir Mann a Kand.

 

Verbei de Stûrm, eraus könnt t'Sonn.

Alles roueg ass heinidden

Am Duerf, am Dall an an dem Gronn

Wéi e Gebied, wéi hellgen Fridden. - Wanter 1946

 

Ech schreiwe Breif!

Wann eleng ech a Gedanke sinn

A weit ech fun der Hémecht stinn

Fillen ech mech ewei verlôss

Dann t'Welt mir virkönnt wie eng Strôss,

Dann denken ech un all meng Leiw

Wât machen ech, Ech schreiwe Breif.

 

Et denkt de Géescht un Mamm a Kand

Die eleng och sin am Hémechtsland.

A Brudder, Schwester, Neweu, Schwor

Mat dénen ech zesumme wôr

Sie all sie wore mir esou leif

Wât machen ech, ech schreiwe Breif.

 

Hun sie geplappert nach als Köndchen

Hun ech gekösst sie op de Möndchen

Stinn haut sie och schon an der Welt.

A ploen sech fir t'déglecht Geld

Woul dén, dén net verlangre geif.

Wât machen ech, ech schreiwe Breif.

 

Sinn et net Wieder, ass et Gebied

Das aus dem Härz zum Himmel fiirt

Onser Härgott soll ons schecken

Fridden, dén soll eis beglecken

Loss fannen ons erem ons Leiw

Wât machen ech, ech schreiwe Breif.

 

28.9. 1944

En Drâm

Weit fort sin ech gewiest

A viel hun ech erliewt

Et géif e ganzecht Buch voll gin.

Wât alles ech em mech gesin.

 

Wâsser, Wissen, Fielsen Bösch

Schéi Vullen an och Fösch

Do vun der Sonn beliecht

E wonnerschéint Gesicht.

 

Vill Pärd, Leit soen dat brengt Glëck

T'wir vun Gleckséilegkét e Steck

Am schéine Bett hun ech geschlof

Gesongen och munch komesch Strof.

 

Gedronk a Gies vum Beschte Broot

Gewunnt hun ech a guddem Stoot

Sie hâte mech all och esou gär

All déi Gesiechter em mech här.

 

Firun dem Haus am giele Sand

Gespillt huet do mei jengste Kand

Am Gaard wollt Äppel ech du plecken

Vum Ascht op t'Léder ech wollt schrecken.

 

Do fällt erof de Kuerf, mat mir vum Bâm

Ech ruffen nach. T'wor nemmen Drâm

Erwächen dann, knipsen de Liechter

An em mech grinzen friem Gesichter.

 

Wou sin meng Äppel, sin meng Bém?

O wir ech dach erem dohém.

 

28.9.1944

 

En Neijohrswonsch

Déi Liewe bléit

An t'Zeit déi fléit

Kommt net ze spéit

Zu dir meng Wönsch!

 

E lauter Fréd

Glëckséilegkét

Dir zum Gelét

E schéine jonge Mönsch.

 

Ass d'À dir dréiw

Bass du sou leiw.

Ech fill drem géiw

Könnt ech da bei Dir stôn.

 

E lachend Hierz

Komme duerf ké Schmierz

Ass aus deng Kierz

Géif gär ech hellefen drôn.

 

E Blummefeld

Siew dir deng Welt

Bis et geschellt

Déi Lieweslâf soll sin zu Enn

 

Meng Wéinegkét

A Gleckséilegkét

Wir ech berét

Ze réchen Dir meng Hänn.

 

Lang solls du liewen

A solls du stirwen

Mach mech zum Ierwen

Vun denger Trei,

 

Wells du mir bidden

Wir ganz zefridden

Ech dann heinidden

Op deser Welt elei.

 

Albert

 

En Opruff!

Letzeburger hâlt zesummen,

Trei a fest un onser Scholl

T'Brauch sech kén fir t'Land ze schummen

T'huet gehâlen wâat et soll.

 

An ech ruffen durch t'ganz Land

Sou verloss ech och hei sinn

D'Letzeburger an hir t'Land

Musse bleiwen wât sie sin.

 

Eng Blimmchen

Ech hun eng Blimmchen dir gepleckt.

Hun sie un t'Härz mer du gedreckt,

Ech musst grad un dech denken.

Ech well die Blum dir schenken.

 

Die Blimmchen sét ech hun dech gieren,

Du kanns mer dat dach net verwieren

Sie soll dir sôn dat ech dir trei

Wei t'Blimmchen och wiest all Joers nei.

 

Leiw Blimmchen nun, du wés Beschéd.

Geih mat dem Breifchen zum Gelét.

A lâacht der Mamm hirt Härz elo schein

An blenkt an hierem An eng Trein.

 

Leiw Blimmchen drechen Du déi Trein

Mâch der Mamm, den Dâg mei schein.

Fleit och eng Bei dir op t'Gesicht

Du schleiss och net mat enger Fliecht.

 

Lublinitz den 22. Juli 1944.

 


***

 

 

Am Eisleck eng Blimmchen, hun ech emol fonnt

Wou t'Bach léft an t'Our, am deischtere Grond

Si wuer dir esou dofteg, esou frösch an der Bléi

Ewéi e klengt Këndchen, am Bett oder Wéi.

 

Sie stung an de Fielsen, töscht Fâr do am Moos

Wahrscheinlech hun Zwergen, sie fâle gelôss.

An der Nôperschaft bléeien âner Blummen jo och

Meng Blimchen iwertröfft s'all mat hierem Geroch.

 

Hier Blieder sin mat Härecher bewues a beliecht

'Sou gleicht si dem schéinsten Engelsgesicht.

 

Déi Blimchen als énzeg ech fonnt do am Land

Déi Blum hun ech Réischen och gleich du genannt.

Ech duerf sie bewonn'ren, bei Dâg a bei Nuecht,

Dat ké mir sie stielt, duerfir hâlen ech Wuescht.

 

Ech wöllt se net briechen

Ech well se net plekken

Sie soll mir am Stöllen

Mein Liewen beglekken.

 

20.12.1945

 


***

 

 

Eng Blimchen mir bléit

Mein Hérz no hir schléit

Sie stét esou gebuergen

A frei vun all Suergen

 

Wou de Môlbir stét

Do wir ech berét

Du muss et jo wessen

Wéi ech dech vermessen.

 

Wou deischter de Besch

An t'Löftchen esou fresch

O hief dach Erbârmen

A loss dech emarmen.

 

De Moss ass esou mëll

An t'Natur esou stëll

Mein Hierz schléit a Bangen

No engem Verlangen.

 

Déi Möndchen esou rut

Wéi Mellech a Bludd

Dé géif mir da schwieren

Dass du mech hues gieren.

 

Dach muss ech verzohn

An eleng muss ech gohn

Wann t'Stiere och blënken

An t'Klakke klënken.

 

Ech muss dann an t'Nuecht

An hâlen do Wuecht.

Dass ké Feind dir soll schueden

Wat ass jo verbueden.

 

An dér Zeit wous du schléifs

An dréms dann esou séis

Wann ech da froen

Ech kennt et jo soen.

 

Mais et muss jo net sin

Da könnt ech verginn.

 

13.12.1946

Meng Blimchen - 30.3.1946

De Wanter ass eriwer

An t'Fréijor ass do

De Bösch leit am Grengen

Den Himmel ass blô.

T'Bléi fu menger Blimchen

Déi ass wéi erfruer

Ech géif jo gier wessen

Wât an sie gefuer.

Am Dâ wollt ech kessen

Sie beim Muerjesroutlicht

Ech muss et verquessen

Sie neipt hirt Gesicht.

Wat emmer gesond war

A gleichméisseg schéin

Am Wanter a Summer

De Kapp konnt verdéin

Dat stong do esou wieleg

Wéi wann sie ké Sâft.

Eng Gromper déi mieleg

Huet sélen vill Krâft.

Huet fleicht op hier Blieder

E Fues sech gestullt

Oder huet un der Wurzel

E Maulef gewullt.

Sie konnt net verdroen

Sie wor esou empfänglech

Vleicht wollt se mer soen

T'wier alles vergänglech.

 

Eng Maus an e Fues.

Eng Maischen jonk, graad frösch bestuet,

Gung op Besuch, bei t'Maus hir Guet.

Hir t'Haus louch an 'nem diren Ascht

Wouropper louch en Huewerkascht.

 

Sie kreicht durch t'Lächer an de Gank

An heiert t'Groussmamm beim Gesank.

Sie kuckt an t'Spönnchen, klappt un Dir

An op mech hier de Mononk Pier.

 

Hie sutz jo do op sengem Séss

Hien huet gesönnert t'Frucht vum Wés.

Well ass de Wanter nass a kill

Da brauchen t'Meis där Käre fill.

 

Sie setzen sech gleich un den Dösch.

Um Huewersâk soutz och eng Mösch.

An Möschen sin bekanntleech lues.

Geseit do kommen Méschter Fues.

 

Sie gött sech gleich du hart un t'Schipsen,

Als wollt de Fues apart sie knipsen.

De Fues bedächteg könnt geschreckt

An töschent t'Bén de Schwanz gedreckt.

 

Hei an do mam beschte Fueden

Duckt hien sech flatschdeg op de Buedem.

Neicht hasst hien mei wie deiwe Frascht

En eidle Mo mecht môre Kascht.

 

Acht Dég lang hat hie schons gefâscht

Hien duercht verstopp dech an de Kâscht.

Wie t'Maus de Fues hât heire billen

Scheckt si hir Kanner raus mol spillen.

 

De Fues nach heiflech senger Braut

Scheckt an de Bösch e kurze Laut.

Virwetzeg wéi nu Meis môl sin

Sie wollten Fues môl gär gesin.

 

Sie lâfen treppweis 'raus an t'Loft

De Fues denkt t'richt no Mausendoft

Setz sech op t'Huppen, licht den Hutt

Well Mauseflésch ass zart a gudd.

 

Hie sprengt an t'Lucht a mecht é Sâtz

Flenker kann net sin eng Kâtz

Drei Meisescher leien um Reck

Zerass, zerschannt, gebracht t'Geneck.

 

De Fues de schnoffelt, weist seng Zänn

An t'Nues nach röffelt, reiwt sech t'Hänn.

De Fues den denkt drei sin der Doud.

Dat mecht jo neicht ech hu jo Broud.

 

Et knack a schippst am Réch vum Bösch

Et flitt eraus erem ons Mösch

An aus dem Bösch flitt och eng Kugel

Die net gemönz vir onse Vugel.

 

De Fues schleit t'Râd. an t'Meis derniewen.

Hu missten all vu Vierwetz stierwen.

 

Eraus an t'Sonn.

De Leiwäkerchen, sei Liddche sengt

T'Kawéchelchen um Bâm och sprengt.

T'Vioule luessen aus der Heck.

Den Hieschen mecht, ass wir hien Geck.

 

T'Weidekätzchen zreist hirt Kléd.

Man Héselter op t'Houchzeit gét.

Sie wöllen do am fonkelneien.

Verreckt Iech mâan, all Meck a Beien.

 

An t'Kuebe misst dir emol gesinn

Wei Schiewel sie bei Schniewel stinn

Ganz bestömmt sie sech erzielen

Wien sie als Momper wölle wielen.

 

Am Äther, Sperber, Huer och kréesen

Öm t'Häcken spillen Mösch a Méesen

T'Kanengchen, Wiesel, Hond a Kâatz

Sinn op der Sich no engem Schâatz.

 

Am Gârd, t'Birebéem schon dreiwen

Währendém wou ech hei schreiwen.

Dobaussen rifft alles aus engem Monn

Wé bleiwt dobannen, eraus an t'Sonn!

 

14.2. 1946

 

Et ass Fréjôhr.

Den Himmel ass blô

An all Vullen dé sangen

Vu fären an nô

Kommt, an t'Fréjôhr mir sprangen.

 

De Rucksâak gespekkt

An hiewt guer keng Bângen

Eng Blimmchen geplekkt

An dann an t'Welt nemme gângen.

 

Loost t'Suergen dohém

Di Dâg oder Nuecht iech soll bréngen

Op t'Feld, ënner t'Bém

Lost t'Sonn iech an t'Héerz émol schéngen.

 

Hiewt t'Héerz voller Sonn.

Mir wöllen e Bond och da schléissen.

Matt engem Liddchen am Monn

T'Allmacht vum Härgott begréissen.

 

14.2. 1946

 

Frühlingsglaube!

Ich weiss, dass hinter dieser dunkelschweren Stunde

Das kleine Land in tausend Knospen steht

Und dass des Frühlingswind mit einer süssen Kunde

Ganz leise schon durch seine Täler weht.

 

Ich weiss dass die Madonna auf dem Gnadenthrone

Schon heimlich horcht auf jenes Jubellied

Das sie umrauschen wir, wenn sie mit ihrem Sohne

Als Friedensfürstin durch ihr Ländchen zieht.

 

Dann breitet sie mit ihren lieben Mutterhänden.

Auf unser Leid ihr schönstes Lichtgewand

Und alle Blüten werden aus den Knospen drängen

Und Frühling wird's im Luxemburger Land.

 

Herbst

Die Sonne glänzt mit mattem Schein

Mir in das Häuschen noch hinein.

Spinnweben fliegen durch die Luft

Es riecht die Eich nach reifem Duft.

 

Die Schwalben sind nun alle fort

Vielleicht an einen andern Ort

Bei Tag der Spatz piepst unterm Dach

Die Eule wird sehr früh schon wach.

 

Ein voller Wagen heimwärts fuhr

Die Amsel macht die Traubenkur

Sie labt sich nun an süssen Beeren

Wer soll es ihr nun auch verwehren.

 

Aus ist nun das Liebeswerben

An Stelle tritt das grosse Sterben

Der Tod der kommt jetzt über Nacht

Auf Nebelschwaden, leise, sacht.

 

Erzählt dem Laub so manche Glosse

Und lässt es fallen in die Gosse.

 

Doch Hoffnung führt er mit im Schild

Denn Knospen seh’ ich in dem Bild

Die Saat die spriesst aus kühlen Erden

Es wird bald wieder Frühling werden.

AR

 

Hierscht

Am Duerf leit decken Niwel

Kâhle Wand bleist em de Giewel

Fum Dâach vum Haus den Dâ nach dröpst

An Strôss a Wé vun Drechent stöpst.

 

Iwer Nuecht munnech Blimchen hémlech stirwt.

Am Bösch, all Blaad sech komesch fierwt.

Bâl giel, bâl roud, bâl blô.

A Muerges ass et net mei do.

 

Haus, Scheier a Stall, fum Reichtum gelueden.

Fu Friechten a Segen die de Summer gebueden.

Fir Zukunft de Bauer scho séint de Wées.

Fu Quetschen a Prommen gekacht gouf Gebés.

 

Um Haspel get geschwongen den Flues,

Am Beienhaus fun de Beien tirmt sech de Wues.

All Mönsch an der Hémecht fillt sech gebuergen.

A Herrgott am Himmel behitt ons fu Suergen.

 

Du bass onse Schöpfer, du bass onst Geléd.

Dein Sohn a seng Mamm zur Seit mir da stét.

Erhéier die heinidden zu dir bieden

Siew Hémecht fir die, di haut zu dir trieden.

 

Dann ass an onserm Liewen den Hierscht.

En Dankgebiet zum Himmel gewierscht.

A wie am Fréihor, munchech Blimchen frösch bleit.

Den Odem Gottes durch Weltall zeit.

 

Im Walde

Pfeift da nicht ein Vögelein

Singt da nicht ein Mägdelein

Rauscht da nicht vorbei ein Zug

Oder zischt vorbei die Schnepf’ im Flug?

 

Blüht da nicht ein Blümelein

Glänzt da nicht der Sonnenschein

Grast nicht da ein junges Reh.

Verspürst du nicht ein Liebesweh?

 

Oder summt nicht da 'ne Mücke

Piepst nicht da 'ne junge Kücke

Oder schreit nicht irgendwo ein Pfau

Wenn allein ich bin auf grüner Au?

 

Lispelt nicht das junge Laub

Die Bie'n sich labt im Blütenstaub

Im Gras sich sonnt die Lerche

In einer tief gelegenen Pferche.

 

Willst du nicht in der Sonne liegen,

Und an eine Brust dich schmiegen

Und dann singen vor Liebeslust

Ein Liedchen von der Waldeslust.

 

Wenn ich so spazier' allein

Möchtest du nicht bei mir sein.

Oder denkst du in der Stille

Wie Ameise oder Frau Grille?

 

Albert Regenwetter

 

Kuckt ech sin haut fein eraus

 

(im Walzertakt)

 

1)    Kuckt ech sin haut fein eraus

All Drecken a Quetschen ass aus

Ech gin Privatstonn, op menger Trombone

Well ech blôsen iech déi jo am Fong.

Ech blôsen Iech Adagio, Andante an Prestissimo

Ech an onsen Heng, hun beim Weintzens Jeng

All Sonndes geblôsen bis eng.

 

Ref.: Op onsem Instrument Trara,Trara,

Mat ganz vill Sentiment, Trara, Trara

Alles huet sech gedréit, Trara, Trara

Bis owes ganz spéit, Trara, Trara.

 

2)    Wéi ech mat der Léift ugefangen

Do ass et mir éklech ergângen

Esou en Tubâksdapp, dé luech mir am Kapp

Et wor esou en zemperlech Popp

Hatt wollt absolut neischt verstôn.

Wann ech eppes vu menger Musek wollt soen.

Gleich huet hat gesôt, wéi stömmt et mam Droht

Hues du dés. Dann héier mei Rôt.

 

Ref.: Wells du mol gier gesin, Trara, Trara

Dat ech dech gier soll hun, Trara, Trara

Da komm net ouni Drôht, Trara, Trara

Daha gét et méi flott, Trara, Trara.

 

3)    Et hât emol e Médchen mech gier

Mä well dir gleich och wösse woufir

Wéint mengem Instrument, dat wor évident,

Well hatt fun der Musek vill kennt.

Haut kann ech de Piano och hân

Et get engem daks blo virun den Ân

Dât ass sech eng Fréd, wann hatt mech beglét

An hémlech an t'Ouer mir sét.

 

Ref.: Komm spill mir leiwe Franz, Trara, Trara

Heil Dir im Siegerkranz, Trara, Trara

Gleich kritt hatt da gesôt, Trara, Trara

Marseillaise wir méi flott. Trara, Trara.

 

Mein Newée Mett

1.     Irgendwou am Osten
Do stét mein Newée Wuescht
Hien huet et net zum Beschten.
Dat ass jo operluecht.
 
2.  Ech liesen aus de Bréiwer
Dat hien et deck um Hierz
Weit fort fu sengen Léiwen
Wé verstôn dé Schmerz.
 
3.  Hien übt sech an der Tugend
A sét e frommt Gebied
Dat freih schon an der Jugend
Him huet seng Mamm erzielt.
 
4.  Sei Bleck ass nô de Stären
Die wonnerbar u Glanz
De Mont géif lâche gären
Hie bied de Rousekranz.
 
5.  Munch Dég a Méint verfléien
Keng Noricht vun dohém
All Wolleken verfléien
Gezielt sin och all Bém.
 
6.  Erönnerung un t'Hémecht
Déi gét him öm am Géscht
O wir et dach verwirkelecht
Et wir esou schéin gewéscht.
 
7.  Wou hien gespillt als Köndchen
Sou oft gespillt mamm Ball
Em t'Haus an och am Gröndchen
Hie wosst jo t'Plâzen all.
 
8.  Op Posten stöt den Newée
Als Landser nu am Feld
Am méschten plôt hien t'Hémwéih
Vill méi wéi all sein Geld.
 
9.  Aus Langweil dét hien schreiwen
Munch Breif an och munch Sproch
Als Newée wöllt hien bleiwen
Bei sengem Mononk och.
 
10.  De Mononk ass onschölleg
An t'Welt och gin verschlôn
Fu Fâ a Land gedölleg
Musst hien dem Gleck entsôn.
 
11.  Um Feld wou Blume bléien
Do flitt och oft eng Bei
An t'Breif zun Mononk fléien
De Monnonk schreiwet dat hei.
 
12.  Mach Newé, dir keng Suergen
E Papp wöll ech Dir sin
Bei mir bass du gebuergen
Esou lang wéil 'leng mir stin.
 
13.  Schéin Fiedren mân schöin Vullen
Vill Bréif gin och e Buch
An iessen mir keng Mullen
Hu mir két Brout, ké Kuch
 
14.  Dat schecken mir ons Bésen
An hâlen fest zesummen
An wöllen op all Résen
Der Hémecht ons net schummen.
 
15.  Soll t'Hoffnung ons bedréien
Wann ass Gerechtegkét,
Da Fridde mir erem kréien
Verbei ass t'Kreiz a Léd.
 
20.10.1944
 

Mein Vaterland

Ans Land, das mich gebar

Knüpft fest mich immerdar

Der Liebe Band.

Der Jugend Gold und Glück

Schau ich mit Träumerblick

Denke an dich zurück

Mein Vaterland.

 

Solang die Hand nicht dort

Geb’ ich mein Heilig Wort

Zum Unterpfand

Dass sie nicht ruht und rast

Treu schaff in froher Hast

Hebe jeder Arbeit Last

Fürs Vaterland.

 

Solang mein Fuss sich regt

Ihn nicht in Fesseln schlägt

Des Todes Hand.

Wähl ich den Weg der Pflicht

Voll Mut und Zuversicht

Scheu Weh und Wunde nicht.

Fürs Vaterland

Menger Frâ a mengen Kanner als Undenken aus dem Osten

Loben, den 17.5.1944

 

Wann ech bei menger Fenster stin

A kucken esou an t'Land

Da weit fort meng Gedanke sinn

Bei Dir da Mamm a Kand.

 

Friem ass hei t'Sprôch an t'Géigend

Et ass én esou verlôs

O kéint ech hém da fléihend

Fönnt ech da rem all Strôss.

 

Wou t'Owessonn hir Strâhlen

Déi lescht scheckt op ons nidder

Dât hun ech gudd verhâlen

Do sengt én âner Lidder.

 

O wie e Vugel ech, én Huer

Net kucken nô der Nuecht kéim ech

No hém am Flok gefuer

Ganz onnerwârt bei dech.

 

Ganz onerfellt bleiwen dach meng Wönsch

Ongehéiert och meng Lidder

Härgott, stéi bei mir Mönsch

Ech léen an t'Bett mech nidder.

 

Ech drémen vun dohém, wou ech als Kand

Gestirmt sin durch all Bösch

Wann t'Mueressonn schengt dann an t'Land

Dann ass de Mut nés frösch.

 

Da lâcht mein Härz, wéi t'Blumm am Summer

Da sinn ech frösch gemutt

Wann op mech stirmt dann rem de Kummer

Da rift die Géscht, t'gét alles gudd.

 

Da schafft de Kirper, schafft de Kapp

Déi ongeméchlecht Sachen

Dat sin t'Gedanken vun dem Papp

Wat mecht, t'brengt t'Härz zum lâchen

 

Albert Regenwetter

 

O Mamm, léif Mamm! (Gebied a Lidd)

O Mamm, léiw Mamm douewen

Ech hun dech énzeg gier

Mein Hérz wär dir gebueden

Wann ech dohém elo wir.

 

T'Friemd kann mech net beglecken

Net Geld net Glanz net Gold

Kén Onhél sollst du schecken

Verzeih mir dach meng Schold.

 

Duerfir loss mech dir danken

Am Lidd an am Gebied

Am Léd loss mech net wanken

Der Schlang de Kapp zertriéd.

 

Du kénns jo all deng Kanner

Déi Kleng an och déi Grouss

Schlô ëm de Friddensbanner

O, huel ons op de Schouss.

 

 

 

Dann dét ké Léd ons bannen

A siew et nach esou uerg

Lôss t'Hémecht ons rëm fannen

O Mamm vu Letzebuerg.

 

Op t'Juegd.

Op t'Juegd é gét, a wöst dir weih

Am Wanter wann e Spierche Schneih.

 

Da mueres freih, wann zou all Dieren

Gét Jenny an de Jamper spieren.

 

Lanscht Wiesen, Hecken, Hiewel, Bösch.

Sie sichen t'Spuren dei nach frösch.

 

Fun Fues a Schwein, fum schwarze Wöllt

Der Deiwel dann nach haut sie höllt.

 

T'Dreiwe gin dann alarmeiert

Man Auto gleich op t'Platz gefeiert.

 

Well Jenny an de Jamper wossten

Wou neideg ass e Jéerposten.

 

De Jéer kennt, um Hutt Schwengsbîschten

Grad wie frösch gepleckte Kîschten.

 

Am Rucksack huet hien Brout a Wuscht

An och nach jett wa plot der Duscht.

 

E Jéer leist sech dach net schounen

Hien dreiht t'Gewier an och t'Patrounen.

 

Am Bösch do ukom bleist gleich t'Hur.

Et gét drop lass duerch Bësch a Mur.

 

De Pitter sét: ech muss nach kacken,

Gleich fänken t'Honn schon un ze bracken.

 

Et bletzt et kracht, t'mengt én t'wir Krich,

De Pitter sicht no enger Bich.

 

Eng Sau mat Fierkel hierer Siewen.

Haten t'Dreiwer opgedriwen.

 

Dem Pitter gouf et gleich ze bonnt

Well niewent him do brackt en Hond.

 

Eng Mamm fu Kanner die get beiss,

Sie richt och fleicht seng schwésseg Feiss.

 

A schnell wei um Kame'l den Tirk

Sutz Pitter du op enger Birk.

 

Fu Schwéss an Angscht him t'Hoer dröpsen.

Well ronderöm hien t'Kuglen stöpsen.

 

Hie rifft nach "Jampir, bass de dô?"

Gleich drop krut Krämp hien an de Mô.

 

Wat iwerall lo ass gefruer,

Dat ass dem Pitter du entfuer.

 

T'Dreiwer ruffen: t'leit et leit.

De Pitter mol ké Schwein geseit.

 

An t'Honn nach ömmer Standlaut gin.

All Jéer och berét do stinn.

 

Berding, berdang, piff, paff. Hallo

Et kracht fu weit et schâlt vun No.

 

T'Dreiwer ruffen aus dem Gronn

Siewen Schwein an enger Stonn.

 

De' sinn geschoss gin op der Juegd.

Ké Jéer hätt jo dat geduecht.

 

Beim Lagerfeier an dem Dall

Do gouf besprach all Enzelfall.

 

Wie weider do verlaf dei Juegd.

Huet dags derno ons Zeidong bruecht.

 

T'Hémechtssproch.

O Hémechtssprôch, O Hémechtssprôch

Wéi schein sinn dach den Wierder

Wann an der Friemt é Wuert erklengt

Gleich én da sech no Hém rem denkt.

O Hémechtssproch, O Hémechtssproch

Wéi schein sin dach den Wierder.

 

O Hémechtssprôch, O Hémechtssprôch

Wéi schein sin dach deng Wierder.

Deng Wierder sin an sech esou schein

Wéi t'Blumen déi um Feld do blein.

O Hémechtssprôch, O Hémechtssprôch

Wéi schein sin dach deng Wierder.

 

O Hémechtssproch, O Hémechtssprôch,

Wéi schein sin dach deng Wierder.

Et kann e guer net beiss Dir sinn

Wann och keng Noper dech verstin

O Hémechtssprôch, O Hémechtssprôch

Wéi schein sin dach deng Wierder.

 

O Hémechtssprôch, O Hémechtssprôch

Wéi schein sin dach deng Wierder.

Du klengs jo wie en Dankgebied

Dât Papp a Mamm dem Kand erzielt

O Hémechtssprôch, O Hémechtssprôch

Wéi schein sin dach deng Wierder.

 

 

 

T'Mamm, dé gestuerwen!

(E Kand stét op der Bühn mat enger Poppekutsch, mat enger Popp an engem Prabeli, dén zrass ass. Et rifft:)

 

Mamma, Mamma, lauschter dach mech

Meng Peppi an ech mir ruffen dech

Mamma, Mamma heier dach mech

Mamma, Mamma, du sollst et wessen

Peppi an ech mir wellen dech kessen

Mamma, Mamma, lauschter dach mech.

 

Mamma, mamma, Peppi wellt soen

Do soll mat ons spazeiere goen

Mamma, Mamma ech wir esou froh

Mamma, Mamma so net loss mech a Roh

Huel Peppi an mech mat der hand

Mamma, Mamma, et bleist uereg de Wand.

 

Mamma, Mamma de Pabeli ass futsch

Komm Peppi, Peppi lé du dech an t'Kutsch

Mamma, Mamma du kanns och scho soen

Lauschter Peppi ech kann dech och droen.

Mir gin zesummen der Mamma entgént

Peppi, peppi, bass du der Mamm net begént?

 

Peppi an ech mir gin duerch all Strossen

Peppi an ech mir sin esou verlossen

Mamma, Mamma, wou soll sie dach sin

Mamma, Mamma, ech well dech gesin.

 

Meng Peppi an ech mir ruffen dech

Mamma, Mamma, lauschter dach mech.

AR

 

T'Sonneblumm

Wât liecht do iwert t'Hecken

Am Gard um Feld am Réch,

Wéi t'Riese stin se do, a strecken

Hir Käpp, dem Klenge gëtt et wéch.

 

Dât ass gemohlt net schwéier

Sou stin déi Blummen dô

Bâl enzel, dâl duebel a bâl véier

Mir kucke mol vun no.

 

Ma Papp sôt du dé Klengsten

Wat wiest do fir én Deier?

Dô kéint de Künstler, dé gemengsten

Nach lângech goen an t'Léier.

 

E groussen göldenen Teller schengt et ze sin

Wo t'Päipel, t'Méck an t'Beien

Wou Kanddâf, Kirmes, Hochzeit feiren

Sech Rendez-vous do gin.

 

Do gét et héich dohéren,

Kuck dir dat emôl un

Eng wollt déi âner wéren

A Méschter bleiwt "Sum, sum"

 

Sie stellt esou guer op t'Kopp sech

Déiw rann am Bléiekellech,

A rukkelt dô da kräfteg,

Well Hunneg, ass do fälleg.

 

Do kann én eppes erliewen

Do kann é fill gesin

Eng Hummel musst do stirwen

Well sie ass dronke gin.

 

A spéider wann t'Bléi fort hei

Da setzt am Kellech t'Frucht

Da mecht do Miller "Millei"

An Ueleg fir an t'Luecht.

 

Ech hun elo gezielt dir

Vun der Sonneblum genug.

"O mach dann elo Zalot mir

A schmier och t'Pân vum Kuch

 

Esou dinn déi Gottesgiewer

Mat villem ons beglecken

Wou Drescher, Môler Wierwer

Sing Jongen kennt an t'Leier schecken.

 

Verlangen

Anders wird die Welt mit jedem Schritt

Den ich weiter von dir mache

Mein Herz das will nicht weiter mit

Ich seh und suche dich auf Schritt und Tritt.

 

Es scheint die Sonne kalt ins Zimmer.

Immer, immer, immer.

Wache, Wache, Wache!

 

16.12.1967

 

Verlângeren

T'Lann ass an der Bléi

T'Kand jeitzt an der Wéi

T'Bei déi summt durch t'Luecht

Um Feld, do dîîrd schon t'Frucht.

 

Am Bösch do summen t'Mecken

Munech Liebespuer sech drecken

Um Bâm, do schleckt eng Kîscht

De Spatz gestuel, um Fîscht.

 

Treppweis lâfen t'Kanner durch t'Héd,

Sie dreiwen t'Weld aus der Wéd.

Hier Àên sichen nô de Bîer

Am Rahm, ech éis se gier.

 

Am Wasser quâkt de Grengen

Hén dét sech op do schwengen

A mecht e Spronk elo,

Mach du mir dat emol no!

 

Um Feld begéins de dak

De Lampert stét am Frak

Am Besch t'Lâf zevill pespert

Em Bâm a Strauch, de Fues do respert.

 

Wa muerges fréi, de Niwel schwieft.

A Pappa Storch durch Lucht da strieft

An t'Sonn emmer méi héich sech dreint

Verlangeren dann no hém mech zéit.

 

Albert Regenwetter

 

Wanter 1945

Wa kâl an eidel ass de Rouescht

Da jét et mech aus friemem Haus

Ganz oft aus der Gesellschaft raus

Die bidde kann mir guer kén Trouescht.

 

Am Schrëtt, ech gin dann iwer Land.

Ech lossen de Gedanken freie Lâaf.

Wou die Doudeg rouen an hierem Grâaf

En Hiwel drop vu Steng a Sand.

 

Wuel munech Honnert ech da zielen

Schein ausgericht an enger Reih a Glidd

Wie an engem groussen Beiebidd

Wuer fléist du hin, du kann net wielen.

 

E Weissen Teppech leit fu Schnéi

Iwer t'Land, Kirfecht a Bösch

Wéi frösch gedeckte Kirmesdösch

E schloffend Kannt a senger Wéi.

 

An t'Häcken Bâm a Strauch

Ganz komesch haut hir ganz Frisur

Sie stellen duer eng grouss Figur

Mat ongeheier deckem Bauch.

 

An luest du drönner, op de Fong

E roude Pilzchen eraus do liecht

An oft geseis du och t'Gesiecht

Fu klengem Héschen oder Hong.

 

A weider gét mei Wé an t'Deift

An t'Härz vum Bösch oder Reveier

Wou Schwein a Fuss, an enger Scheier

Den Edelmarder roueg schléift.

 

Wou bléist de Wand, nach wéi en Donst

Da stellen ech mech bei e Bâm

T'Ganz Welt mir virkönnt wéi en Drâm

An net bestét, Biedelei a Gonst.

 

Wou t'Sonnestrahlen roud wéi Gold

Kén Neid, kén Haass keng Suergen

All Kreidchen stét do wie gebuergen

T'Natur nach ass wéi Gott sie wollt.

 

Do schléit mein Härz a stellem Fridden

Do ass ké Wiesen dat mech steiert

Ké Lieweslâf dén do mech féiert

Op schlechte Wé heinidden.

 

Leiwen Härgott loss mech bieden

Loss bewonnren mech deng Ewegkét.

Et ass fir mech Glecksélegkét

Wann ech zu dir esou kann trieden.

 

Gef du Dein Segen, gef mir t'Gnôd

Dat all mein Truechten ass heinidden

Fu Léd a Suerge dong du behidden

Meng Frau a Kand, mein ganze Stoot.

 

Et ass schon Nuecht et lichten Stären

Ech lenken dann no hém mei Pâd

Drémen dann vun Hémechtsstaat

A mengem Bett, geif lang ech gären.

 

Vun der Hémecht, die am Westen

Weit fort fu mir esou weit.

Eng ganzeg Welt leit do am Streit

Zwösche mir an mengen Beschten.

 

Wou sichs du t'Schéinhét?

An engem Billerbuch

An engem Kranz vu Kuch

An engem Doum

An enger Bloum

An engem Déiregaart

An engem Zwerg mam Baart

An engem Wisegronn

Oder an engem Strahl vun der Sonn

Oder engem Pelz fum Fues

Oder un enger seide Blues.

Un Dicher, Fiedren, Seidespetzen

Oder u Vullen déi op dem Bâm do setzen

An de Wissen wann se bléi'n

Oder un den Uergeltéin

Sichs du sie an der Tréin vum Dâ

Oder an der Kamera

Un de Fielsen déi zum Himmel réchen

Un de Grônen, déi vun Gold bâl bréchen

An engem Glas, wou de Wein dra sprudelt

Oder op dem Séi wou Int a Gäns dra puddelt.

Am Fréijor, un dem Seidelbast

Am Summer un dem Schmuebelsnascht

Am Hierscht un vollbehângnen Riewen

Am Wanter un dem Bliederstierwen.

Sichs du se op dem hechste Bierech

Oder an dem Bau vun enger Kirech

An dem Bau vun engem Bier

Oder an dem Sand vum Mier

An der Léiwt, um Geld, um Gleck

Oder an dem Schlangebleck

Um Schlékenhaus dât schéin am Bau

Un der Écheschuel déi Grô a rau

Solls du mir Lieser et net rôden

Well ech dir et gleich verrôden

T'Schéinhét ass e Kannd wât schléift,

Wann t'Mamm derbei et kuckt verleiwt

De Papp fu Gleck derbei nach sengt

E Sonneschein an t'Zömmer schéngt

 

Stürmische Nacht auf See

Stürmische Nacht und die See geht hoch

Tapfer noch kämpfte das Schiff

Warum die Glocke so traurig klinkt,

Dort zeigt sich ein Riff.

Brav ist ein jeder an seinem Stand,

Ringt mit der See fürs Vaterland,

Dem Tode nah, dem Tode nah,

Furchtlos stehen alle da.

Laut rufet die Glocke jetzt über das Deck,

Nichts half das Kämpfen, das Schiff ist leck.

Macht euch bereit, macht euch bereit

Bald segeln wir in die Ewigkeit.

Gott sei mit uns.

Als nun die stürmische Nacht vorbei,

Ruht ach so tief das Schiff,

Dort zieh'n Delphine und gierige Hai

Rings oben am Riff.

Von allen Menschen so lebensfroh

Keiner dem grausigen Tod entfloh

Dort unten auf dem Meeresgrund

Schlummern sie friedlich mit bleichem Mund.

Still rauschet das Meer

Jetzt sein altes Lied.

Manchmal dringt es mir tief ins Gemüt

Seemann gib Acht, Seemann gib Acht

Horch was der Wind und das Meer dir sagen

Wir gehen schlafen am Grund des Meeres

Gott sei mit uns.

 

Liebesgeschichte

Der Kohlkopf stand neben einem Rosenstock

Und schaute verliebt wie ein Ziegenbock

Tagtäglich der Rose blühende Pracht

Und eines Tages – das heisst bei der Nacht

Da hält der Kohlkopf es nicht mehr aus,

Er musste aus seinem Kohlherz heraus.

Er kniete nieder, er seufzte und schwur

Ich liebe dich Rose, ich liebe Dich nur.

Und hat wie das so zu geschehen pflegt

Der Rose sein Kohlherz zu Füssen gelegt.

Und die Rose? Im Dunkeln hats niemand gesehen

Was weiter zwischen den beiden geschehen.

Im nächsten Jahr – was war da wohl?

Stand neben der Rose ein Rosenkohl!